“Resultatet er en helhetlig løsning hvor effektbelysning, effektivitet og ledelinjer blir integrert i funksjonsbelysningen.”

Hardangerbrua over Hardangerfjorden forbinder Vallavik i Ulvik kommune og Bu i Ullensvang kommune. Broen er 1 380 meter lang og er blant verdens 10 lengste hengebroer og den lengste i Norge. På nordsiden av fjorden går veien fra bruen inn i Vallaviktunnelen mens den på sørsiden går inn i Butunnelen. Begge tunnelene har rundkjøringer med en ytre diameter på 55 m som fordeler trafikken i ulike retninger.

Broen skal ikke ha belysning bortsett fra veilys, men ZENISK fikk oppdrag av Statens vegvesen å lage konseptforslag for belysningen inne i tunellene som er tilknyttet broen. Utgangspunktet for lyskonseptet var landskapet og kultur i Hardanger hvor integrasjon av sikkerhet for veirom hadde høy prioritet. Et konsept ble valgt og realisert i forenklet form i rundkjøringene og ved portalene. Resultatet er en helhetlig løsning hvor effektbelysning, effektivitet og ledelinjer blir integrert i funksjonsbelysningen.

Veibelysningen er avskjermet og rettet ned på kjørebane for å unngå blending. Plasseringen til armaturene indikerer overgangen fra rundkjøringene til de ulike løpene. Farget lys belyser taket i rundkjøringene og ved portaler. Belysningen viser frem tunnelarkitekturen samtidig som den indikerer et skift i veiføringen.


“The result is a complete solution wherein effect lighting, efficiency and directing lines are integrated into the functional lighting.”

The Hardanger bridge, crossing the Hardanger fjord connects Vallavik in Ulvik county and Bu in Ullensvang county. The bridge is 1380 meters and is counted among the worlds ten longest tow bridges, and is the longest one in Norway. On the north side of the fjord the road from the bridge segues into the Vallavik tunnel, while on the south side it segues into the Bu tunnel. Both tunnels have roundabouts with an outer width of 55 meters that directs the traffic in different directions.
The bridge is not supposed to have any lighting except from the regular street lights, but ZENISK was contracted by the Norwegian Public road administration to make a concept for the lighting inside the tunnels connected to the bridge. The basis of the light concept was the nature and culture of Hardanger, where safety on the roads and tunnels were made a priority. One concept was chosen and realized in a simplified form in the roundabouts and the portals. The result is a complete solution wherein effect lighting, efficiency and directing lines are integrated into the functional lighting.

The street lights are shielded and guided directly down on the road to avoid blinding and reflecting. The positions of the lighting masts indicates the transfer from the roundabouts to the different lanes. Coloured lights are lighting up the ceiling of the roundabouts and the portals. The lighting shows off the architecture of the tunnels as well as indicating the shifting of the roads.